Bismilláhi -Rahmáni -Rahím

Ve jménu Alláha Milosrdného,Slitovného

 

Vítejte na stránkách Islám Rodiny Proroka Muhammada– Ahlulbayt. Naším úmyslem je sloužit Bohu a představit česky mluvícím lidem krásu islámu a pravou sunnu Proroka Muhammada (nechť žehná Bůh jemu a jeho rodině).

Zde inšá Alláh naleznete základní informace o učení  islámu podle školy Ithná Ašaríja  (ší’a dvanácti imámů), kořeny a praktiky víry, o významných  osobnostech  islámu a mnohem více.

                        

                                                       

***********************************************

Kdo byl PROROK MUHAMMAD (SAWA) ?

06.02.2013 09:31

 

Annie Besant (1847-1933), britská  spisovatelka, teosof, bojovnice za ženská práva, 
   
úryvek z kolekce jejích přednášek pod jménem The Life and Teachings of Muhammad ( Život a učení Muhammada) , Madras 1932, p 4 :
 
,,Je nemožné, aby ten, jenž studuje život a charakter velikého proroka Arábie a jenž ví, jak učil a jak žil,aby pak cítil něco jiného než úctu k tomuto úžasnému proroku, jednomu z největších poslů Boha. A i když vím, že v tom, co píšu budu říkat mnoho věcí, které už vám jsou dobře známy, přesto když je znova čtu, tak sama cítím novou vlnu obdivu a nový pocit úcty k tomuto ohromnému arabskému učiteli.''
 
 
 
 
 
Thomas Carlyle ( 1795 – 1881) skotský filozof, historik, spisovatel
 
 
úryvek z jeho díla Heros and Heros Worship
 
 ,, ...Jak mohl jeden člověk jednoduše zformovat válčící kmeny a beduíny do nejmocnějšího a nejcivilizovanějšího národa v méně než dvou dekádách ?....Lži (pomluvy), které se s horlivostí nahromadily okolo tohoto muže (Muhammada), jsou pouze ostudou nám samotným..... Tichá a ohromná duše, jedna z těch,která dokáže být jen svědomitá. Měl rozzářit svět, Stvořitel mu tak nařídil.''
 

 

 

     
Reverend Bosworth Smith
 
úryvek z jeho knihy Mohammed and Mohammadanism, London 1874, p. 92:
 
,, Byl císařem a papežem v jednom; byl tím však bez papežovy samolibosti a bez císařových legií: bez stálé armády, bez osobních strážců, bez pevných příjmů ; pokud měl někdy nějaký muž právo říct,že vládnul z Boží moci, pak to byl Muhammad, protože měl  veškerou moc, ale bez nástrojů k ní a bez podpory.''
 
 
 
 
Montgomery Watt (1909-2006), skotský historik, univerzitní profesor arabštiny a islámských studíí
 
píše v knize : Mohammad at Mecca, Oxford 1953, p. 52:
 
 
,,Jeho odhodlanost snášet pronásledování za svou víru, vysoký morální charakter lidí, kteří v něj věřili a vzhlíželi k němu jako k vůdci a velikost jeho konečného úspěchu- to vše svědčí o jeho bezúhonné podstatě. Domnívat se, že Mohammad byl podvodník, způsobuje více problému než řeší. Kromě toho, nikdo z velkých osobností historie nebyl tak uboze oceněn západem jako Mohammad.''
 

 

 

George Bernard Shaw (1856-1950) irský dramatik, politický aktivista, kritik, držitel Nobelovy ceny za literaturu
 
úryvek z knihy : The Genuine Islam, Vol.No.8, 1936.
 
,, Já věřím, že pokud by se muž jako on ujal vlády nad moderním světem, byl by úspěšný v řešení všech problémů způsobem, který by přinesl tolik potřebný mír a štěstí. Studoval jsem toho muže a podle mého názoru vůbec není antikrist. Musí být nazýván Spasitel lidství. Předpověděl jsem o víře Mohammada, že bude přijata zítřejší Evropou, tak jak už začla být přijímána Evropou dnešní.'' 
 
 
 

HUSEJN (AS)

30.11.2011 18:49
  Bismilláhi rahmáni rahím     Co vlastně činí příběh Imáma Husajna tak fascinujícím?    Co činí osobnost Imáma Husajna tak jedinečnou?   Co přitahuje ročně dvěstě milionů lidí, aby navštívili jeho hrob?   Co činí tento hrdinský příběh, starý...
05.12.2011 14:39
      Antoine Bara, křesťanský učenec,  řekl: ,, Kdyby byl Hossejn jedním z nás, vztyčili bychom pro něj vlajku a minaret v každém koutu země, a zvali bychom lidi ke křesťanství.''     Mahatma Gandhi, indický politický a duchovní vůdce (1869- 1948)...
15.11.2012 15:02
        Sestra imáma Husejna a.s. Zajnab s.a. pronesla řeč na dvoře Jazída, kam byla předvedena spolu s ostatními ženami a dětmi  z Husejnovy rodiny po masakru v Karbalá:   „Všechna chvála patří Alláhu...
23.11.2012 13:38
,, Prorok Muhammad (mír budiž s ním) přišel do Medíny v prvním roce Hidžry a všimnul si, že se Židé postí. Zeptal se jednoho ze svých společníků:,,Proč se Židé postí?'' Jeho společník mu odpověděl :,,Židé si připomínají den, kdy byli prorok Mojžíš (sa) a dítka Izraele zachráněni před...

IMÁM ALÍ IBN ABU TÁLIB (AS)

06.08.2012 11:57
  Nahdžul Balagha ( Vrchol rétoriky či Cesta k dokonalosti) -je kolekce některých dopisů, projevů, tafsíru a rčení Imáma Alího (as) na téma metafyziky, teologie, uctívání Boha, prvního stvoření, odříkání si (zuhd), bohabojnosti (taqwa), tohoto a příštího života, sociální spravedlnosti,...

ISLÁM

06.07.2010 12:17
Islám je náboženství, které svým stoupencům poskytuje vedení v každém směru života. Je to moderní a poslední verze poselství od Boha skrze proroky Adama, Noema, Abrahama, Mojžíše a Ježíše. Qur'án, svatá kniha islámu, se zmiňuje o dalších prorocích jako Izák, Ismael, David, Sulajmán...

Hidžáb‏

24.06.2010 13:13
„Řekni věřícím mužům, aby klopili své zraky a střežili si svá pohlaví. To je pro ně čistší. Neboť Alláh dobře ví, co dělají. A řekni věřícím ženám, aby klopily zraky a střežily si svá pohlaví a aby neodhalovaly své ozdoby kromě těch, které jsou viditelné...“ (Qur’án,...

GHADIR KHUM

12.01.2011 17:48
   Po ukon čení poslední Hadže( pouti) 18.dne měsíce Dhul - hidža a 10 let po přesídlení (hidžra), se Prorok Muhammad (mír a Boží požehnání budiž s ním i s jeho rodem) spolu s ostatními muslimy vracel k Medíně . Avšak krátce po rozdělení s poutníky u Džohfy,...
15.11.2011 23:59
  ***Íd al - Ghadír -18th Dhul hadž***     Íd al- GHADÍR je nejvýznamnějším svátkem Všemohoucího  Alláha a také rodiny Svatého Proroka (saw). Všichni Proroci, které Alláh stanovil, tento den slavili a udržovali jeho posvátnost. V nebesích je nazýván jako ,Den slíbené...

Hadíty

05.11.2011 23:37
    Výroky Svatého Proroka (saw) ohledně Alího (as) ( sunnitské zdroje)   Svatý Prorok (saw) řekl:   ,,Kdokoli si přeje vidět znalosti Adama, zbožnost Noema, trpělivost Abrahama, inteligenci Mojžíše a uctívání (Boha) a oddanost Ježíše, tak by se měl podívat na...
23.08.2011 17:24
    Sunnitské tradice o Imámu Husejnu (as) a Hasanu (as)     V tomto článku budou prezentovány některé tradice zaznamenané ve sbírkách sunnitských hadítů,  které se týkají Imáma Husajna (as) a Hasana (as).     Prorok Alláhův  (saw)...

SURA 80 : 1 -11

17.07.2010 23:10
‘Abasa Watawalla ( Zakabonil se a odvrátil)   1.   Zakabonil se a odvrátil, 2.   že slepec se na něho obrátil. 3.   Co můžeš vědět? Snad on chtěl se očistit 4.   či připomenutí vyslechnout, a prospěšné mu to mohlo být. 5.  ...

OTÁZKY

08.09.2011 23:30
12.09.2011 12:57

Co je TAQÍJA ?

18.08.2011 17:37
18.08.2011 21:50

ZIYARAT

15.07.2010 14:07
(Ziyarah)    Jedna z nepovinných praktik, která odlišuje šíjity od ostatních islámských sekt, je pozornost věnovaná pouti ke svatým místům, jako jsou hroby proroka Muhammada (saw) a dalších Imámů (as) .           Tyto návštěvy – ziyarah se...

,,Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad’’